Advokat Paul Rynning

Paul-Rynning.jpg

Kontakt

paul@rynning.no

+47 906 87 908

I det daglige arbeider jeg med to rettsområder:

  1. Erstatningsrett innen personskade: særlig amputerte og bistand for voldsoffere.
  2. Skatterett, og skattehjelp for vanskeligstilte skatteytere.

Mitt hovedområde er erstatningsrett, personskader.  I hovedsak består klientgruppen min amputerte personer som har en ansvarlig skadevolder/forsikringsgiver; enten forsikringsselskap eller Norsk Pasientskadeerstatning. Mine klienter er spredt over hele landet. Jeg har vært anbefalt advokat av Momentum: foreningen for arm- og benprotesebrukere siden foreningen ble stiftet.

Mitt andre hovedområde er skatterett. Her bistår jeg med å finne løsninger  for de vanskeligstilte skattytere, utsatt for skjønn  som av ofte er uriktige og  med oppsamlet stor skattegjeld.  Bistanden kan gå på gjenopptak av uriktige ligninger, når dette er mulig, eller på å fremme  lempingssøknader og med dialoger til saken er løst.  I enkelte tilfeller kan saksbehandlingen være så mangelfull at det også kan være grunnlag for å kreve erstatning.

Jeg har vært med å utvikle dialogmetoden for advokater: en metode som forener juridisk metode med teknikker og erfaringer fra konfliktløsning etter  Johan Galtung´s modell. Fokus er å ivareta mine klienters legitime ønsker, og samtidig skape rom for de andre partenes legitime ønsker. Med denne metoden søker vi  sammen å finne løsninger begge parter er tilfreds med og ikke kompromisser eller enten/eller-løsninger.  Mitt arbeide er preget av dialog med klient, forsikringsgiver og med de offentlige medhjelpere, gjerne koordinert via regelmessige ansvarsgrupper.

 

Advokatfullmektig Tor Sverre Fuglestein

...


Wigdis-Hansen.jpg
 

Kontakt

post@advokat-wigdis-hansen.no

+47 901 28 605

Advokat Wigdis Hansen

Advokat i advokatfelleskap - allmennpraktiserende "landhandel" med hovedvekt på utlendingsrett, fast eiendom, familierett og inkasso mv. 

Se Wigdis sine egne nettsider for mer informasjon om Wigdis sine juridiske tjenester.